NLP koulutus
Marja-Leena Savimäki Muutosvalmennus

NLP

Neurolingvistinen prosessointi ja kommunikointi.

NLP keskittyy ihmisen taitoihin ja voimavaroihin, ja siihen, miten ne ovat löydettävissä, ja miten ne on mahdollista ottaa tarpeen tullen käyttöön

NLP on käytännönläheinen malli siitä, miten ihmiset rakentavat kokemuksensa, sekä jäsentävät ajatuksensa, tunteensa, käyttäytymisensä ja käyttämänsä kielen, voidakseen ymmärtää itseään, toisia ihmisiä, sekä tätä maailmaa. Malli siitä, miten ihmiset rakentavat omat ainutkertaiset maailmankuvansa tästä maailmasta, jossa elämme. Malli siitä, miten ihmiset ovat vuorovaikutuksessa sekä itsensä että toistensa kanssa. Vastaa mm. kysymykseen: miten olla yhteydessä itseensä, ja toiseen ihmiseen?

NLP sisältää monia menetelmiä ja tekniikoita, jotka ovat ihmisiltä mallitettuja, ja voidaan ihmisille opettaa. Näistä muodostuu oppijalle monipuolinen ja käytännöllinen “työkalupakki” erilaisiin arjen tilanteisiin.

NLP-koulutuksessa oppii hiljaisen tiedon mallittamista. Hiljainen tieto = Tacit knowledge. Mallittaminen on NLP:n ydin.

Jokaisella ihmisellä on paljon taitoja ja osaamista itsessään. NLP keskittyy ihmisen taitoihin ja voimavaroihin, ja siihen, miten ne on löydettävissä, ja miten ne ovat mahdollista ottaa tarpeen tullen käyttöön. NLP sisältää paljon tietoa mm. vuorovaikutustaidoista, toimintatavoista, voimavaroista ja ihmisen mahdollisuuksista.
NLP:tä on hyödynnetty menestyksekkäästi monin tavoin opetuksessa, henkilöstöhallinnossa, johtamisessa, koulutuksessa, esiintymisessä, liike-elämässä, terapia- ja ohjaustyössä, terveydenhuollossa, valmennuksessa ja itsensä kehittämisessä yms.

Kirjaimet NLP tulevat sanoista:

N = neuro, ilmentää aisti- ja hermojärjestelmiä
L = linguistic, ilmentää kieltä ja kielen rakenteita
P = programming, ilmentää toimintatapoja ja –malleja

NLP on malli, tutkimussuunta, jolla voi tutkia ja tehostaa inhimillistä vuorovaikutusta, sekä tutkia ja tarvittaessa muuttaa psyykkistä toimintaa.

  • NLP-mallin on kehittänyt matemaatikko ja psykoterapeutti Richard Bandler ja kielitieteilijä John Grinder 1970-luvulla mallittamalla useita taitavia vuorovaikuttajia. Joukkoon kuuluu mm. Milton H. Erickson, Fritz Pearls, Virginia Satir, Gregory Bateson
  • perustuu mm. kognitiiviseen psykologiaan, neuropsykologiaan, kielitieteeseen, konstruktivismiin, tekoälytutkimuksiin
  • aikaansaa tarkasti rajatun ja kestävän muutoksen kokemuksessa, toiminnassa ja käyttäytymisessä, usein hyvinkin nopeasti
  • ottaa huomioon ihmisen ainutkertaisen yksilöllisyyden
  • on kiinnostunut siitä mikä toimii

NLP:ssä on joukko perusoletuksia, jotka luovat kehyksen NLP:lle, ja joiden ajatellaan NLP-viitekehyksessä olevan ‘ikään kuin totta’. Nämä ajattelutaidot on poimittu eri alojen huipputaitajilta, kielitieteestä, systeemiteoriasta, informaatioteoriasta ja psykologiasta.

NLP:n perusoletukset:

Maailma ja maailmankuva ovat eri asioita olettaa, että ihminen rakentaa ja muokkaa yksilöllisen maailmankuvan ‘todellisuudesta’, oman karttansa maastosta, henkilökohtaisella kartantekotekniikallaan. Näin ollen ihminen ei reagoi suoraan todellisuuteen, vaan suodattaa sitä oman maailmankuvansa kautta. 

Ulkoinen ja sisäinen informaatio käsitellään viiden aistin avulla. Ihmisen aistien avulla tulevat havainnot/tiedot, sekä ihmisen sisältä peräisin olevat mielteet, muistaminen ja kuvittelu, käyttävät samaa aivojen neurologiaa. Näin niillä on pohjimmiltaan samankaltainen vaikutus ihmisen käyttäytymiseen. 

Vuorovaikutuksessa on kaksi tasoa, tietoinen ja tiedostamaton.

Minkä tahansa taidon hiljainen tieto voidaan mallittaa ja opettaa muille.

Vuorovaikutuksessa vastaanottaja määrittelee merkitykset, jolloin oletetaan, että viestin merkitys on sen herättämä reaktio.

Jos se, mitä teet ei toimi, tee jotain muuta. Ihminen toimii usein samalla tavalla samankaltaisissa tilanteissa, havainnoimatta toimintavoistaan saamaansa palautetta niiden toimivuudesta. Lisäämällä vaihtoehtoisia tapoja toimia, joustavuus ja onnistuminen vuorovaikutustilanteissa lisääntyy.

Kaiken käyttäytymisen takana on myönteinen tarkoitus. Tällä oletuksella erotetaan toisistaan tärkeä myönteinen tarkoitus, ja kielteiset, toimimattomat keinot, joilla henkilö haluaa saavuttaa tarkoituksensa.

Ihmisessä on jo kaikki tarvittavat resurssit ja voimavarat itselleen tärkeisiin muutoksiin.

Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Mielen, kielen, kehon ja vuorovaikutuksen havaittavissa olevia tapahtumia ja tapahtumasarjoja tutkitaan NLP:ssä systeeminäkökulmasta. Toiminnan muutoksissa otetaan huomioon seuraamukset koko systeemin kaikkien osien kannalta; psykologinen ekologia tarkistetaan aina.

NLP tieteellisiä tutkimuksia englanniksi