NLP koulutus
Marja-Leena Savimäki Muutosvalmennus

Mental Space Psychology
MSP

Mental Space Psychology (MSP) tutkii spatiaalisia kognitioita  (= avaruudellisia ajattelutaitoja) suhteessa psykoterapeuttisiin interventioihin, joiden pääasiallinen rakenteellinen periaate on mielessä olevan tilan käyttö (Heemelaar, Koppelaar & Derks, 2012.)

Mikä on Mental Space Psychology?

Mental Space Psychology (MSP) tutkii spatiaalisia kognitioita  (= avaruudellisia ajattelutaitoja) suhteessa psykoterapeuttisiin interventioihin, joiden pääasiallinen rakenteellinen periaate on mielessä olevan tilan käyttö (Heemelaar, Koppelaar & Derks, 2012.) Rakenteen löytämiseksi terapeuttinen prosessi voidaan tehdä 2 D– tai 3 D –tavalla ja/tai sijainti, missä asiakkaan kriittiset mielteet ovat, voivat olla toiminnan alueena.

Ensisijainen syy spatiaalisten psykoterapioiden tutkimiseksi on niiden oletettu terapeuttinen vaikuttavuus. Tämä ajattelu on jopa niin laajaa, että joidenkin mielestä mielleavaruuden lisääminen mihin tahansa psykoterapiaan saa ihmeitä aikaan (Lawley 2014). Toisaalta taas mielleavaruuden merkityksen parempi ymmärtäminen voi lisätä psykoterapian laadukkuutta.

Toiseksi syynä on niiden antama tieteellinen haaste. Kun spatiaalisilla interventioilla on ihmeitä tekevä vaikutus, niiden täytyy osoittaa vielä tutkimattomiin psykologisiin periaatteisiin. Sosiaalisten tieteiden suurimpana haasteena on, että mielleavaruudessa tapahtuvat asiat jäävät suurimmaksi osaksi tietoisuuden ulkopuolelle: mutta tämä ei tee siitä vähemmän tärkeää! Voi myös olla totta, että kaikki spatiaaliset kognitiot ovat mielen taustatoimintaa, jonka pääasiallinen kotipaikka on oikea aivopuolisko. Se on tiedostamatonta mielikuvitusta, epämääräistä, monimutkaista, suhteisiin liittyvää ja paljon enemmän. Se on myös ensisijainen kieltä edeltävä prosessi. On helppo uskoa, että kielen järjestävä voima kehittyy tämän mielleavaruudessa olevan jälkeen. Mutta aikuisuudessa kieli näyttäisi kumoavan mielleavaruuden (dominoivan vasemman aivopuoliskon puolelta): mikä on syynä asiakkaan pääasialliseen ongelmapuheeseen. Tämä, että useimmissa psykologioissa kieli on tärkeämpi kuin muut aistipiirit, sai Lucas Derks:n kollegoineen ajattelemaan loogisesti näin: koska inhimilliset ongelmat ovat laajalti avaruudellisesti koodattuja on paljon tehokkaampaa työskennellä suoraan mielleavaruudessa.

Kuka sinä olet? Minkälainen olet?

Yksi ihmisen tärkeimmistä kysymyksistä elämässä on: ”Kuka olen? Minkälainen olen? Ja joskus vastauksen saamiseksi tarvitaan jopa pitkiä terapioita. Ihmisen maailmankuvassa on kaikki: historia, nykyisyys, menneisyys, kokemukset jne.; koko tähänastinen omalla tavalla talteen otettu elämä ja kuviteltu tulevaisuus. Tämän perusteella ihminen määrittelee itsensä ja omat mahdottomuudet ja mahdollisuudet.

Entä kun ihmisen persoonallisuus on kolmiulotteinen rakennelma?

Suurin kliinisen psykologian haaste on ns. ”pitkäaikaiset/pysyvät” oireet esimerkiksi persoonallisuushäiriöt, masennus ja riippuvuudet. Näiden oireiden on laajasti ajateltu perustuvan neurologisiin/anatomisiin, hormonaalisiin ja/tai perinnöllisiin syihin. Mikä erottaa Mental Space psykologisen ajattelun tästä?

Mental Space Psychology ajattelee näiden ”pysyvien” oireiden johtuvan oppimisesta. Vaikka tämä ajattelu on hyvin samankaltainen klassisen psykoanalyysin kanssa, MSP päätyi tähän täysin toista reittiä. Ihmisen Spatiaaliset kognitiot (=avaruudelliset ajattelutaidot) mahdollistavat terapeutille erilaisia välineitä auttaa asiakasta muuttamaan ”pysyvät” esteet psyykessään muutamassa tunnissa. Ihminen on sijoittanut omaan mieleensä eli mielleavaruuteensa, omat minäkuvansa, muut ihmiset, tulevaisuuden, nykyisyyden ja menneisyyden. Se, missä nämä sijaitsevat mielessä (missä suunnassa ja millä etäisyydellä), näyttää vahvasti määräävän ihmisen tärkeät persoonallisuuden piirteet kuten itsekeskeisyyden, sosiaalisuuden, motivaation, läsnäolon yms. Eli sen ”kuka ja minkälainen olen?”. Näiden on aina ajateltu olevan ihmisen ”epämääräisiä” ominaisuuksia, ja nyt ne voidaan määritellä ”ikään kuin” ihmisen sisäisiksi ja ympärillä oleviksi rakenteiksi. Tämä rakenteellinen ajattelu saa aikaan varman olon ja vakaan näkymän maailmaan, koska näitä mielessä olevia ”totuuksia” voi tutkia ja tarvittaessa muuttaa.

Mental Space Psychology:n tavoitteena on kehittää psykoterapioiden laatua ja psykologista teoreettista näkemystä. Mental Space Psychology on kehittynyt humanistisesta psykologiasta, kognitiivisesta psykologiasta, tietyistä psykologioista, joissa painotetaan hypnoterapiaa, konstallaatiotyöskentelyä, psykodraamaa, NLP:tä ja kognitiivista käyttäytymisterapiaa. Muutamat perusajatukset juontavat juurensa kognitiivisesta kielitieteestä. Tiettyjen psykoterapiassa havaittujen kuvioiden säilyttäminen aitona tieteellisenä lähteenä auttaa tuomaan muutamia perusperiaatteita esiin.

Mielleavaruudelliset ilmiöt

MSP:N eli mielleavaruuspsykologiassa (vapaa käännös) on erotettu 10 avaruudellista ilmiötä tutkimuksen lähtökohdiksi:

  1. Aivot nähdään fyysisenä 3 D-rakenteena
  2. Keskushermosto nähdään fyysisenä 3 D- rakenteena
  3. Keho nähdään fyysisenä 3 D- rakenteena
  4. Tietoisuus ja muisti äärettömänä sfäärinä 3 D –tilassa
  5. Tietoisessa mielleavaruudessa erotamme: Spatiaaliset suuntautumis- ja navigointitaidot (spatiaaliset kognitiot)
  6. Aika nähdään spatiaalisena rakenteena – ns. time lines eli aikajanat
  7. Minuus (itse) nähtynä 3 D –rakenteena
  8. Sosiaalinen maailma nähdään pallomaisena 3 D –rakenteena
  9. Kaikki kielelliset merkitykset ilmestyvät jonnekin mielleavaruuteen
  10. Spatiaaliset metaforat: konkreettisia tunnetilojen 3 D –analogioita

Lisätietoa: Society of Mental Space Psychology  www.somsp.com
Täältä saa tilata myös kirjoja mm. Lucas Derk: Mental Space Psychology ja Lucas Derks: Mental Spatial Diagnosis vol 1.

Nyt MSD-1 Mielleavaruudellisia diagnooseja -kirja (alkup. Mental Spatial Diagnosis vol 1) tilattavissa myös suomeksi. Lisätietoja

Lucas Derksin videoita aiheesta MSP, mm. masennuksen käsittelystä: 
https://www.msp-academy.com/research/videos/

Marja-Leena Savimäki on saanut kunnianimityksen MSP Ambassador vuonna 2019
https://www.somsp.com/ambassadors

Seuraavan Mental Space Psychology -koulutuksen tiedot.

Applications in Mental Space verkkokonferenssi 29. - 30.4.2021. 

Mental Space Psychology koulutukseen osallistuneet

Vuoden 2018 Depression and Personality in Mental Space -koulutuksen osallistujat